Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

ignuzzz
0841 984d 500
Reposted frommangoe mangoe viaQdeu Qdeu
ignuzzz
2804 2e2a 500
Reposted fromlordsoth lordsoth

June 23 2019

ignuzzz
2534 0fa5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth

June 21 2019

ignuzzz
0833 cf9e 500
Reposted fromlordsoth lordsoth
ignuzzz
0972 e6f7 500
Reposted fromniepogoda niepogoda
ignuzzz
0233 22a7 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
ignuzzz
0581 3812 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
ignuzzz
0760 7db8 500
Kojarzy ktoś, co to za model Opla?
Reposted fromhardkorwey hardkorwey

June 15 2019

ignuzzz
Trzej arcybiskupi warmińscy wspierali ks. Romana Kramka, który w 2005 r. został skazany w USA za napaść seksualną na 17-letnią dziewczynę. Po wyjściu z więzienia i deportacji do Polski przestępca pozostał księdzem; pracował z młodzieżą, choć sąd mu tego zakazał.
Reposted fromwentyl wentyl
ignuzzz
5024 18c3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 13 2019

ignuzzz
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viaQdeu Qdeu

June 09 2019

ignuzzz
5448 5181 500
Reposted fromyikes yikes
ignuzzz
5515 73a5 500
that one unique polish unit of measurement
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
ignuzzz
5867 5da8 500
Reposted frommachinae machinae
ignuzzz
6540 18a5 500
Reposted fromfungi fungi

June 08 2019

ignuzzz
5461 5968 500

June 07 2019

ignuzzz
4055 f695 500
Reposted fromerq erq
ignuzzz
4253 3ec9 500
Reposted fromkanadinol kanadinol

June 06 2019

ignuzzz
4105 a004 500
there's this situation with catholic church in poland atm, you know... and i think such filter would be useful in catching all pedo bastards :v
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaQdeu Qdeu
ignuzzz
7605 a157 500
Reposted fromfungi fungi viaQdeu Qdeu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl